Algemene Voorwaarden – Annemieke Make-up & Hair

Dit zijn de algemene voorwaarden van Annemieke Make-up & Hair (“Annemieke Make-up & Hair”). Het adres van Annemieke Make-up & Hair is Waterland 156, 5658 PL Eindhoven, met het KvK-nummer 71929282.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@annemiekevreugdenhil.nl, 0627068079 of per post: Annemieke Make-up & Hair, Waterland 156, 5658 PL Eindhoven.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het geven van make-up workshops, bruidsmake-up, gelegenheidsmake-up, diverse haarstyling.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Annemieke Make-up & Hair en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.annemiekevreugdenhil.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Annemieke Make-up & Hair gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Annemieke Make-up & Hair gegevens verstrekt, mag Annemieke Make-up & Hair ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Annemieke Make-up & Hair mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Annemieke Make-up & Hair genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Annemieke Make-up & Hair .

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Annemieke Make-up & Hair op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Annemieke Make-up & Hair. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 – Contractsduur

Annemieke Make-up & Hair en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 • De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Uitvoering opdracht

 1. Annemieke Make-up & Hair zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Annemieke Make-up & Hair mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Annemieke Make-up & Hair de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Annemieke Make-up & Hair verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Annemieke Make-up & Hair om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Annemieke Make-up & Hair de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Annemieke Make-up & Hair is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Annemieke Make-up & Hair is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 9 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Annemieke Make-up & Hair kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Annemieke Make-up & Hair zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Annemieke Make-up & Hair mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding

 1. Annemieke Make-up & Hair mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Annemieke Make-up & Hair mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Annemieke Make-up & Hair dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Annemieke Make-up & Hair de opdracht tussentijds opzegt, zal Annemieke Make-up & Hair zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Annemieke Make-up & Hair extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Annemieke Make-up & Hair mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Annemieke Make-up & Hair levert, blijft eigendom van Annemieke Make-up & Hair totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Annemieke Make-up & Hair veilig te stellen.
 3. Als Annemieke Make-up & Hair zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Annemieke Make-up & Hair om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Annemieke Make-up & Hair deze terug kan nemen.

Artikel 13 – Garanties

 1. Annemieke Make-up & Hair garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Annemieke Make-up & Hair niets aan kan doen.

Artikel 14 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Annemieke Make-up & Hair mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Annemieke Make-up & Hair mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 15 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Annemieke Make-up & Hair de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Annemieke Make-up & Hair die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Annemieke Make-up & Hair is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Annemieke Make-up & Hair.
 2. Annemieke Make-up & Hair is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Annemieke Make-up & Hair is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €250,00.
 4. De aansprakelijkheid van Annemieke Make-up & Hair is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Annemieke Make-up & Hair.

Artikel 17 – Privacy Statement

Annemieke Make-up & Hair beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Annemieke Make-up & Hair is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Annemieke Make-up & Hair voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Annemieke Make-up & Hair toerekenbaar is.
 2. Als derden Annemieke Make-up & Hair aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Annemieke Make-up & Hair zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Annemieke Make-up & Hair, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

 1. Annemieke Make-up & Hair behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Annemieke Make-up & Hair verstrekt zijn.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Annemieke Make-up & Hair alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Annemieke Make-up & Hair zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Annemieke Make-up & Hair optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Annemieke Make-up & Hair niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Oost-Brabant.